Njoftimi ligjor dhe politika e privatësisë

ngulit

Pronari i faqes në internet:
Maître Steven AIRIAU – Avokat i regjistruar në Dhomën e Avokatëve të Strasburgut – 5 Avenue de la Paix – 67000 Strasburg, Francë – SIRET 880 829 858 00047, sipërmarrës individual, me emrin AIRIAU AVOCAT.

Drejtori i Publikimit: 
Master Steven AIRIAU

Mikpritës : 
OVH, një shoqëri aksionare e thjeshtuar, e regjistruar në Lille RCS me numrin 424 761 419 00045.
Selia: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Francë.

Krijimi i faqes në internet: 
Ueb agjencia Julien - Krijimi i faqes në internet në Colmar

Për çdo pyetje shtesë, mos hezitoni të na kontaktoni në 03 67 97 86 55

Kushtet e përdorimit

Faqja është e arritshme nga url -të e mëposhtme:

https://airiau-avocat.eu

www.airiau-avocat.fr

www.airiau-avocat.com

Çdo person fizik, që vepron në emrin e tij ose në emër të çdo personi juridik (në tekstin e mëtejmë "përdoruesi"), dhe që viziton këtë faqe deklaron se i ka lexuar kushtet e përdorimit të përcaktuara më poshtë, dhe i pranon ato, pa rezerva.

AIRIAU AVOCAT rezervon të drejtën të modifikojë këto kushte përdorimi në çdo kohë dhe pa paralajmërim.

Faqja i nënshtrohet dispozitave ligjore franceze.

Përmbajtja

Qëllimi i Faqes është të sigurojë informacion të përgjithshëm ligjor mbi AIRIAU AVOCAT.

Faqja përputhet me dispozitat e Rregullores Kombëtare të Procedurës (RIN) të profesionit juridik.

Përmbajtja e Faqes i referohet informacionit ligjor dhe lajmeve ligjore, të cilat në asnjë mënyrë nuk përbëjnë një akt këshillimi ligjor.

Në asnjë mënyrë nuk përbën kërkim, kërkesë dhe / ose ofertë shërbimesh.

Informacioni i përmbajtur në sit është përgjegjësi e vetme e autorit të tij.

Faqja është përkthyer në disa gjuhë. Vetëm versioni në gjuhën frënge përfshin përgjegjësinë e firmës AIRIAU AVOCAT.

Përdoruesi është vetëm përgjegjës për përdorimin që ai i bën Faqes dhe përmbajtjes së saj, dhe AIRIAU AVOCAT në asnjë mënyrë nuk mund të mbajë përgjegjësi për çdo dëm të çdo lloji, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, material ose ndryshe, që rezulton nga përdorimi i Faqes.

Informacioni i përmbajtur në sit jepet vetëm për informacion. Përdoruesi pranon se e përdor këtë informacion nën përgjegjësinë e tij ekskluzive. AIRIAU AVOCAT nuk mund të mbahet përgjegjës për pasojat e përdorimit të tyre.

AIRIAU AVOCAT gjithashtu nuk mund të mbahet përgjegjës për dëmin që vjen nga ndërhyrja mashtruese nga një palë e tretë që çon në një modifikim të përmbajtjes së publikuar në Sajt.

AIRIAU AVOCAT rezervon të drejtën të modifikojë, plotësojë ose fshijë çdo përmbajtje në sit, në çdo kohë dhe pa paralajmërim.

Prandaj, përdoruesi ftohet të konsultohet rregullisht me këto njoftime ligjore.

Hypertext links

Faqja nuk mund të përmbajë lidhje hiperteksti që lejojnë qasje të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në faqe ose faqe faqesh, përmbajtja e të cilave është në kundërshtim me Parimet Thelbësore të profesionit juridik. Theshtë përgjegjësi e AIRIAU AVOCAT që ta sigurojë këtë duke vizituar rregullisht faqet dhe faqet në të cilat lidhjet e hipertekstit të përfshira në këtë faqe ofrojnë qasje, dhe të marrë të gjitha masat pa vonesë për t'i hequr ato nëse kjo faqe duhet të jetë në kundërshtim me parimet thelbësore të profesionit

Përdoruesi nuk është i autorizuar të krijojë një lidhje hiperteksti në Faqen, një faqe të Faqes dhe / ose një skedar që shfaqet atje pa pëlqimin paraprak me shkrim të AIRIAU AVOCAT.

Pronësia Intelektuale

Tërësia e Faqes dhe përmbajtja e saj, përfshirë në veçanti tekstet, logot, artikujt, gazetat, gazetat, fotografitë etj., Përbëjnë, së bashku ose veçmas, një vepër të mbrojtur nga ligjet në fuqi për pronësinë intelektuale dhe mbeten pronë ekskluzive e AIRIAU AVOCAT, me përjashtim të markave të palëve të treta të cilat mund të citohen.

Si i tillë, përdoruesi nuk është i autorizuar për të riprodhuar, përfaqësuar, modifikuar dhe / ose përshtatur, pjesërisht ose plotësisht, me çfarëdo mjeti, në çdo medium dhe në çdo formë çfarëdo qoftë, me pagesë ose falas, Faqen. Dhe / ose përmbajtjen e tij, pa pëlqimin paraprak me shkrim të AIRIAU AVOCAT.

Për shkak të derogimit nga paragrafi i mëparshëm, riprodhimi dhe kopjimi privat i çdo dokumenti të botuar në Faqen e internetit janë të autorizuara ekskluzivisht për qëllime informacioni për përdorim rreptësisht personal, me kusht që AIRIAU AVOCAT të përmendet si burim i kësaj kopje.

Për më tepër, AIRIAU AVOCAT autorizon përdoruesin të shkarkojë gazeta, gazeta dhe çdo dokument tjetër të ofruar në sit në formën e skedarëve elektronikë dhe të vënë në dispozicion shprehimisht për shkarkim. Në këtë rast, dhe nëse nuk parashikohet shprehimisht ndryshe në këto dokumente, përdoruesi do të autorizohet të mbajë një kopje, t'i printojë dhe t'i ndajë, megjithatë, me kusht që të mos bëjë ndonjë modifikim të çfarëdo lloji dhe të tregojë qartë se AIRIAU AVOCAT mbetet pronar ekskluziv.

Gjyqësore

Urdhëresa Nr. 2015-103, e 20 Gushtit 2015, në lidhje me zgjidhjen jashtëgjyqësore të mosmarrëveshjeve të konsumatorëve dhe Dekreti Nr. 2015-1382, i 30 Tetorit 2015, në lidhje me ndërmjetësimin e mosmarrëveshjeve të konsumatorëve, duke ruajtur të drejtën që çdo konsumator të ketë rekurs pa pagesë. tek një ndërmjetës i konsumatorit për zgjidhjen miqësore të mosmarrëveshjes midis tij dhe një profesionisti.

Për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis përdoruesit dhe firmës AIRIAU AVOCAT, ju keni mundësinë të përdorni një ndërmjetës falas të konsumatorit për profesionin juridik, detajet e kontaktit të të cilit janë:

Znj. Carole Pascarel, ndërmjetëse e konsumatorit për profesionin juridik

Adresa postare: bulevardi 180 Haussmann, 75008 Paris

Email: mediateur-conso@mediateur-consommation-avocat.fr

Website: https://mediateur-consommation-avocat.fr

Politique de confidentialité

AIRIAU AVOCAT është e angazhuar për të siguruar që mbledhja dhe përpunimi i të dhënave tuaja, të kryera nga siti https://airiau-avocat.eu, të jenë në përputhje me rregulloret e përgjithshme të mbrojtjes së të dhënave (RGPD) dhe Aktin për Mbrojtjen e të Dhënave.

Për çdo informacion shtesë mbi mbrojtjen e të dhënave personale, ju ftojmë të konsultoheni me sitin: https://www.cnil.fr/

Të dhënat tuaja mblidhen nga firma jonë ligjore, informacioni i së cilës shfaqet më lart.

Pse përdoren të dhënat e mia personale?

Informacioni që na jepni në faqen e internetit https://airiau-avocat.eu na lejon përgjigjuni kërkesës suaj për informacion dhe / ose për të caktuar një takim.

Cilat të dhëna personale përdoren?

Informacioni personal që mund të mblidhet në sit përdoret kryesisht nga botuesi për menaxhimin e marrëdhënieve me ju, dhe nëse është e nevojshme për përpunimin e të dhënave.

Të dhënat e mbledhura janë si më poshtë:

  • Mbiemri dhe mbiemri
  • Email
  • Telefon

Në përputhje me dispozitat e ligjit, ne i mbajmë të dhënat tuaja për një periudhë të kufizuar prej 3 vjetësh nga data e fundit e lidhjes me sitin.

Të dhënat personale mund të ndahen me palët e treta ekskluzivisht në Bashkimin Evropian, në rastet e mëposhtme:

  • kur përdoruesi autorizon faqen e internetit të një pale të tretë për të hyrë në të dhënat e tij;
  • kur faqja e internetit përdor shërbimet e ofruesve për të ofruar shërbime të mbështetjes së përdoruesit, reklamave dhe pagesave. Këta ofrues të shërbimeve kanë qasje të kufizuar në të dhënat e përdoruesve, si pjesë e kryerjes së këtyre shërbimeve, dhe kanë një detyrim kontraktual për t'i përdorur ato në përputhje me dispozitat e rregulloreve në fuqi të mbrojtjes së të dhënave. Karakteri personal;
  • nëse kërkohet me ligj, ne mund t'i transmetojmë të dhënat për t'iu përgjigjur kërkesave kundër nesh dhe për të respektuar procedurat administrative dhe ligjore;
 

Si mund ta ushtroj të drejtën time për të hyrë, modifikuar, kundërshtuar dhe fshirë të dhënat e mia?

Ju keni të drejtë të përdorni, modifikoni, korrigjoni dhe fshini të dhënat që lidhen me ju. Mund ta ushtroni ose:

  • Me email në sairiau (@) airiau-avocat.eu;
  • Me postë në adresën e kompanisë sonë të përmendur më lart;

Për shkak të detyrimit tonë të sigurisë dhe konfidencialitetit në përpunimin e të dhënave personale, kërkesa juaj mund të përpunohet vetëm nëse siguroni dëshmi të identitetit tuaj, në veçanti duke prodhuar një skanim / fotografi të dokumentit tuaj të vlefshëm të identitetit në rast të një kërkese elektronike ose një fotokopje të nënshkruar në rast të një kërkese të dërguar me postë.

Përgjigja do të dërgohet brenda një muaji nga marrja e kërkesës. Kjo periudhë mund të zgjatet me dy muaj nëse e kërkon kompleksiteti i kërkesës dhe / ose numri i kërkesave.

Një oficer për mbrojtjen e të dhënave, Maître Steven AIRIAU, është në dispozicionin tuaj për çdo pyetje në lidhje me mbrojtjen e të dhënave tuaja personale. Mund ta kontaktoni në sairiau (@) airiau-avocat.eu.

Po kukit?

Për të mësuar gjithçka rreth cookies, ju ftojmë të vizitoni sitin: https://www.cnil.fr/

Duke shfletuar faqen https://airiau-avocat.eu, "cookies" nga faqja në fjalë dhe/ose kompanitë e palëve të treta mund të vendosen në terminalin tuaj.

Kur shfletoni për herë të parë këtë faqe, do të shfaqet një flamur shpjegues mbi përdorimin e cookies. Prandaj, duke vazhduar të shfletoni, vizitori, klienti dhe / ose perspektiva do të konsiderohet se kanë qenë të informuar dhe që kanë pranuar përdorimin e cookies në fjalë. Pëlqimi i dhënë do të jetë i vlefshëm për një periudhë prej trembëdhjetë muajsh (jetëgjatësia e biskotave). Përdoruesi ka mundësinë e çaktivizimit të cookies nga cilësimet e shfletuesit të tyre.

Për më shumë informacion mbi përdorimin, menaxhimin dhe fshirjen e "cookies", për çdo lloj shfletuesi, ju ftojmë të konsultoheni në lidhjen e mëposhtme: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

Informacioni i mbledhur përmes cookies nuk ju lejon në asnjë mënyrë të identifikoheni me emër. Ato përdoren ekskluzivisht për nevojat tona në mënyrë që të monitorojmë vëllimin, llojin dhe trafikun e faqes, për të përmirësuar ndërveprimin dhe performancën e faqes sonë të internetit dhe në përgjithësi për të përmirësuar shërbimin që ne ju ofrojmë.

Cookies e mëposhtme janë të pranishme në këtë faqe:

Cookies e Google: bëjnë të mundur matjen e audiencës së faqes dhe monitorimin e fushatave reklamuese

Cookies "Rrjeti social": lejon, në varësi të rrjetit social, të pëlqeni, ndani, komentoni përmbajtje me një llogari në Facebook, Google+, Twitter, Instagram etj.

Cookies e WordPress për përdorim teknik të nevojshëm për funksionimin e duhur të faqes (rezolucioni i ekranit, sistemi operativ i faqes, etj.)

Refuzimi ose fshirja juaj e mundshme në shfletuesin tuaj e cookies të caktuara thelbësore për funksionimin e faqes mund të parandalojë qasjen në disa shërbime thelbësore të faqes. Nëse është e nevojshme, ne heqim poshtë çdo përgjegjësi për pasojat që lidhen me funksionimin e degraduar të shërbimeve të faqes https://airiau-avocat.eu që rezultojnë nga pamundësia për të përdorur cookie-t e nevojshme për funksionimin e tyre dhe të cilat ju i keni refuzuar ose fshirë.

Lëshimi dhe përdorimi i cookies nga palët e treta i nënshtrohen politikave të privatësisë të këtyre palëve të treta. Ne megjithatë ju informojmë për qëllimin e cookies për të cilat jeni në dijeni dhe për mjetet në dispozicionin tuaj për të bërë zgjedhje në lidhje me këto cookie dhe lëshuesit e tyre përkatës.

Çfarë ka të ngjarë të komunikojmë me ju?

Përdoruesit mund të marrin komunikime nga faqja https://airiau-avocat.eu/ kur na duhet t'i përgjigjemi një kërkese përmes formularit të kontaktit.

Si i mbrojmë të dhënat e transmetuara?

Faqja jonë e internetit sigurohet nga një certifikatë Le të kodojmë SSL dhe fillon me https: //. Një dry i vogël duhet të shfaqet pranë adresës së faqes në internet.

Faqja jonë e internetit është pritur në një server të vendosur në Francë.

Ne përditësojmë rregullisht CMS dhe shtesat tona të përdorura për të marrë parasysh korrigjimin e ndonjë defekti ose dobësie të sigurisë.

Pajisjet tona kanë veçori sigurie për t'i mbrojtur ato nga përpjekjet e aksesit të paautorizuar ose humbjen e informacionit.

Po në lidhje me lidhjet e jashtme me faqet partnere?

Përdoruesi mund të hyjë, përmes lidhjeve të hipertekstit në uebfaqe, në faqet e partnerëve që nuk rregullohen nga këto dispozita për mbrojtjen e të dhënave personale. Prandaj, përdoruesi është i ftuar të shqyrtojë rregullat e zbatueshme për përdorimin dhe zbulimin e informacionit që ai ka komunikuar në këto faqe.

Çdo informacion i arritshëm përmes një lidhje me faqet e tjera është plotësisht përgjegjësi e botuesit të tij.